Обади се +359 878 634 344

Здравей, приятелю! Желаем ти приятни мигове с любимите книги.

Заб. Всички книги могат да бъдат поръчани освен чрез платформата, също така и по телефона на номер 0878 634 344, както и чрез контактната форма на сайтаЦената за доставка на територията на България е 2,90 лв., независимо от теглото.

 


 

ДНИ НА КНИГАТА В ИЗДАТЕЛСТВО ГНЕЗДОТО! - 30% ЗА ВСИЧКИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО!
"ЕДИН ДЕН ПРОЧЕТОХ КНИГА И ЦЕЛИЯТ МИ ЖИВОТ СЕ ПРОМЕНИ." ОРХАН ПАМУК

Промоцията е валидна от 17 до 30 април 2018 г.!

 

 

Данъчно право - Пето преработено и допълнено издание

Иван Стоянов

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина  –  данъчно право.

Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част,  специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по  данъчно право, издаван у нас.

 

  • Корица: Мека
  • Страници: 464
  • Тегло: 0.520 кг
  • Издадена: 09.2014 г
  • Издателство: Сиела
  • Виж още от Иван Стоянов
 
Влезте в системата за да бъдете уведомени когато продукта бъде доставен на склад

Наличност: Не е налично

25,00 лв.

 

 

Доставката на поръчаните от Вас продукти се извършва в срок до 3 работни дни. Виж повече ...

Пишете ни за повече информация, относно избрания от вас продукт.

Как и в какви срокове може да върнете закупен продукт? Виж повече ...

Какви са начините за плащане на избрания продукт? Виж повече ...

Споделете с ваши приятели ...
Анотация на книгата

Подробности

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформя нова правна дисциплина  –  данъчно право.

Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически, юридически лица и търговски дружества.

С приемането на ЗДП, ДПК, сега ДОПК, може да се каже, че българското данъчно право се обособи в три части: обща част,  специална част и данъчен процес. Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по  данъчно право, издаван у нас.

Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е  да подпомогне студентите и всички, които проявяват интерес  към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава”, да усвоят основните понятия в данъчното право и защитата в сферата на данъците.

Учебникът е съобразен с последните изменения на  ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.

Откъс от книгата

Non scholae, sed vitae discimus  – учи не за училището, а за живота.

Настоящият учебник по Данъчно право е първият, издаван у нас (доколкото ми е известно и не само у нас), учебник по право в четири части: Обща част, Специална част, Данъчен процес, казуси по данъчно право и данъчен процес.

Желанието на автора е да отговори, в известна степен, на основателната критика на (предимно) бизнеса и препоръките за доближаване на висшето (юридическо) образование до практиката – това не би било възможно без засиленото решаване на казуси през целия период на юридическото образование. Класически пример в това отношение е немското юридическо образование.

Предмет на анализ са множество решения на ВАС и на СЕС по данъчни дела.

Данъчното право е гръбнакът на публичните финанси.

Направени са и някои предложения de lege ferenda.

Учебникът може да се ползва не само от студентите юристи и финансисти, но и от кандидатите за адвокати и съдии в административните съдилища, както и от практикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ДЯЛ ПЪРВИ

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа. Произход на данъка

     § 1. Поява на данъчната институция

     § 2. От разпределението на плячката до налога

     § 3. Произход на данъка в гръко-римския свят

     § 4. Данъците в модерните държави

Глава втора. Понятие за данък. Теории за същността на данъка. Видове данъци

     § 1. Понятие за данък

     § 2. Теории за същността на данъка

     § 3. Основни функции на данъка

     § 4. Елементи на данъчното облагане (анатомия на данъка)

     § 5. Видове данъци

Глава трета. Данъчна система и данъчна политика

     § 1. Данъчна система

     § 2. Данъчна политика

Глава четвърта. Структура и правомощия на Националната агенция за приходите

     § 1. Функции и правомощия

     § 2. Органи на управление на НАП

     § 3. Структура на НАП

     § 4. Органи на НАП

Глава пета. Предмет и метод на правно регулиране

     § 1. Предмет на правно регулиране

     § 2. Метод на правно регулиране

Глава шеста. Система на данъчното право

Глава седма. Съотношение между данъчното право и другите отрасли на правото

     § 1. Съотношение между данъчното право и гражданското право

     § 2. Съотношение между данъчното право и административното право

     § 3. Автономия на данъчното право

Глава осма.Източници на данъчното право

     § 1. Конституцията и данъчното законодателство

     § 2. Данъчни закони

     § 3. Международни договори

     § 4. Подзаконови нормативни актове

     § 5. Наредби на общинските съвети

Глава девета. Данъчноправни норми

     § 1. Обща характеристика на данъчноправните норми

     § 2. Видове данъчноправни норми

Глава десета. Юридически факти. Данъчен акт. 3аобикаляне на данъчния закон

     § 1. Юридически факти. Фактически състави

     §2. Данъчен акт (ДА)

     § 3. Заобикаляне на данъчния закон (agere in fraudem legis fiscalis)

Глава единадесета. Данъчни правоотношения

     § 1. Обща характеристика

     § 2. Солидарна отговорност (Усложнения в структурата на данъчното правоотношение)

Глава дванадесета. Проблемът за международното двойно данъчно облагане

     § 1. Същност и юридически предпоставки за възникването на международното двойно данъчно облагане

     § 2. Моделът за данъчни спогодби

     § 3. Съдържание на данъчните спогодби

Глава тринадесета. Способи за погасяване на данъчните задължения

     § 1. Фискална амнистия и опрощаване на данъчните задължения

§ 2. Прихващане на насрещни задължения (компенсация)

§ 3. Погасителна давност

 

ДЯЛ ВТОРИ

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Глава четиринадесета. Данъчни форми

Глава петнадесета. Данъци върху доходите на физическите лица

     § 1. Възникване и обща характеристика на данъка върху доходите

     § 2. Обект на облагане и данъчнозадължени лица

     § 3. Облагаеми и необлагаеми доходи

     § 4. Данъчни облекчения

     § 5. Обща годишна данъчна основа. Годишни данъчни основи

     § 6. Окончателен данък за доходи от източник в България и чужбина

     § 7. Удържане и внасяне на данъка. Деклариране

Глава шестнадесета. Местни данъци

     § 1. Обща характеристика на местните данъци

     § 2. Данък върху недвижимите имоти

     § 3. Данък върху наследствата

     § 4. Данък върху имущества, придобити по дарение и по възмезден начин

     § 5. Данък върху превозните средства

     § 6. Патентен данък

     § 7. Туристически данък (ТД)

Глава седемнадесета. Корпоративно подоходно облагане

     § 1. Обща характеристика на корпоративното подоходно облагане

     § 2. Обекти на облагане и данъчнозадължени лица

     § 3. Корпоративен данък

Глава осемнадесета. Данък върху добавената стойност

     § 1. Обща характеристика на ДДС

     § 2. Същност, елементи и облагане на доставката. ВОД, ВОП 193

     § 3. Данъчен кредит

Глава деветнадесета. Данък върху застрахователните премии

Глава двадесета. Акцизи

 

ДЯЛ ТРЕТИ

ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС

Глава двадесет и първа. Производство по издаване на ревизионни актове

     § 1. Регистрацията в НАП – предварителен етап на данъчния процес

     § 2. Задължение за подаване на данъчна декларация

     § 3. Издаване на ревизионния акт (РА)

     § 4. Издаване на данъчния акт от митническите органи

Глава двадесет и втора. Съотношение между административния процес (по АПК) и данъчния процес (по ДОПК)

     § 1. Субектен състав на административното производство и на данъчното производство

     § 2. Издаване на административния акт и на ревизионния акт

     § 3. Изпълнение на административния акт и на ревизионния акт

     § 4. Условия за редовно действие на АА, респ. РА

     § 5. Други разлики между данъчия процес и административния процес

Глава двадесет и трета. Данъчен контрол

     § 1. Данъчни проверки и ревизии

     § 2. Оспорване на ревизионния акт по административен ред

Глава двадесет и четвърта. Оспорване на ревизионния акт пред Административния съд

Глава двадесет и пета. Производства пред Върховния административен съд (ВАС) и СЕС

     § 1. Актове на ЕС в сферата на данъците и практиката на ВАС

 

     § 2. Практиката на СЕС по данъчни дела

     § 3. Касационно производство пред ВАС

     § 4. Обжалване на определенията и разпорежданията

     § 5. Отмяна на влезли в сила съдебни актове

Глава двадесет и пета. Изпълнение на публичните вземания

     § 1. Доброволно изпълнение

     § 2. Отсрочване и разсрочване на публични задължения

     § 3. Обезпечаване на публичните вземания

     § 4. Принудително изпълнение

     § 5. Защита срещу принудително изпълнение

Глава двадесет и шеста. Административни нарушения и наказания в данъчното право

     § 1. Административни нарушения и наказания, предвидени в данъчното законодателство

     § 2. Административни нарушения и наказания, предвидени в ЗМ

     § 3. Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания

     § 4. Оспорване на наказателното постановление

 

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

КАЗУСИ ПО ДАНЪЧНО ПРАВО

И ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС

 

Кратка методология  за решаване на казусите

Решения на казусите

Мнения за книгата

СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Само регистрирани потребители могат да добавят мнения. Моля, влезте в системата или направете регистрация.

Закупилите тази книга, купуват също: